tirsdag 5. mars 2019

NATO-komplekset


«NATO-komplekset»
Av Jon Hellesnes
Samlaget, 2019 (132 sider)

Filosofen Jon Hellesnes har de siste årene markert seg som en stemme i forsvars- og sikkerhetsdebatten. Kort fortalt er Hellesnes posisjon den at Norge i altfor stor grad har underlagt seg sikkerhetsinteressene til USA, og at en slik posisjon rett og slett har satt oss i fare for å bli ofret som en bonde på det geopolitiske sjakkbrettet. Et slikt scenario betyr at Norge kan bli en slagmark i en ny krig.

Flere av kapitlene i den ferske boken «NATO-komplekset. Om militærpolitikk, atomvåpen og norsk USA-servilitet» har tidligere vært publisert i aviser og tidsskrift, men her foreligger de i oppdatert utgave. Boken er ikke på så mange sider, men når filosofen Hellesnes drar inn klassikere fra både filosofien og litteraturhistorien for å illustrere aktuelle poenger, føles tekstene i sum som mer omfangsrike enn det antall sider tilsier.

For de som har hørt Hellesnes foredra om NATO er en del av stoffet kjent fra før. Jeg kjenner igjen mange poenger og konkret eksempler fra foredraget han holdt på Litteraturhuset i Bergen i fjor høst. Likevel er det fint å få det i bokform. 

Det har formet seg en slags førkrigsstemning i USA, sier Hellesnes. Denne førkrigsstemningen har seget over Atlanteren og preger nå også den politiske eliten i de europeiske NATO-landene. Budskapet er at Vladimir Putin har bestemt seg for å gå til krig mot Vesten. Han sier det ikke, men vi føler det liksom på oss. På bakgrunn av dette må vi forstå alt som NATO foretar seg. At det riktignok er sterke krefter i våpenindustrien som er tjent med oppblåste fiendebilder, og som en følge av dette kan kjøpe seg politikere som ivrer for økte militærbudsjetter, hører også med.

Samtidig forberedes det krig også på andre fronter, f.eks. pekes det på Iran som en stor og farlig fiende. Fordi Norge har gjort seg avhengig av hjelp fra USA den dagen Russland angriper oss må vi stille opp for USA når de trues, eller føler seg truet. Derfor sendes norske soldater til fjerne himmelstrøk for å bistå amerikanerne. Vår viktigste oppgave er å vise oss som en god alliert.

Boken tar opp flere sider ved NATOs retorikk og handlingsmønster. Det er aldri tvil om at Hellesnes peker på USA som den farlige og aggressive parten, og at det har dannet seg et lite realistisk bilde av Russland i vestlig opinion. Siktemålet til forfatteren er å vise at dagens norske forsvarspolitikk ikke tjener våre nasjonale sikkerhetsinteresser, men tvert imot øker faren for krig, og øker risikoen for at Norge kan bli en krigsskueplass. Hellesnes er en motstemme i forsvarsdebatten som det er grunn til å lytte til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar